Додати новий коментар

Звіт з наукової діяльності кафедри «Переклад» за період 2013-2015 рр.

Кадровий склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри перекладу за звітний період наведено у таблиці:

Кадровий склад

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Склад ПВС

13

12

9

Із них в декретній відпустці

3

3

1

Фактично працюють, %

10 (100%)

9 (100%)

8 (100%)

Середній вік викладачів

44,4

45,2

46,1

Усього ставок, %

10 (100%)

8,35 (100%)

9,13(100%)

На постійній основі, %

9 (90%)

8 (88,9%)

8 (100%)

Ставок на постійній основі, %

9 (90%)

8,17 (97,84%)

9,13(100%)

Сумісників, %

1(10%)

1

0

Ставок сумісників,%

1 (10%)

0,18 (2,16%)

0

Докторів наук, %

1 (10%)

1 (11,1%)

1 (12,5%)

Сумісників докторів наук

1

0

0

Кандидатів наук, %

3 (30%)

2 (22,2%)

2 (25%)

Сумісників к.філол.н.

0

1

0

Професорів

1

1

1

Професорів сумісників

1

0

0

Доцентів

3

2

1

Доцентів сумісників

0

1

0

Старших викладачів, %

5 (50%)

4 (44,4%)

5(62,5%)

Старших викладачів сумісників

0

0

0

Викладачів – стажистів%

0 (0,0%)

1 (11,1%)

0 (0,0%)

Викладачів – стажистів сумісників

0

0

0

Викладачів

0

0

1

Кількість ставок у викладачів з науковим ступенем, %

5 (50%)

3,38 (47,9%)

3,65 (39,98%)

 

Напрями наукових досліджень кафедри

Кафедра перекладу має значний досвід у проведенні наукових досліджень.

Науково-дослідні роботи кафедри перекладу тісно пов’язані з навчальним процесом: результати досліджень використовуються підчас роботи над навчальними посібниками та навчально-методичними матеріалами.

На кафедрі розгорнуто науково-дослідницьку роботу. Її основними напрямами є:

–      лексичні,граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми перекладу (наук. керівник доц. Чрділелі Т.В.);

–      комунікативно-функціональні, семантичні й прагматичні характеристики мовних одиниць у спілкуванні (наук. керівник старш. викл.Артеменко Ю.О.);

На базі кафедри перекладу постійно проводяться наукові семінари. За 2013-2015 рр. було проведено такі:

1) «Актуальні проблеми перекладознавства у світлі сучасної лінгвістики»;

2) «Прагматичні аспекти перекладу як чинники досягнення адекватності »;

3) «Розвиток дискурсивної компетенції у майбутніх перекладачів»;

4) «Вербалізація мовної картини світу у художньому тексті»;

5) «Перспективний розвиток перекладознавства в Україні»;

6) «Переклад у парадигмі теорії Skopos»;

7) «Роль екстралінгвістичних і паралінгвістичних засобів у процесі»;

8) «Використання інформаційних технологій у теорії і практиці перекладу»;

9) «Мовні і концептуальні картини світу» (два рази на рік);

10) «Місце перекладу у міжкультурній комунікації»;

11) «Лексичні, граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми перекладу».

 

Виконання науково-дослідних робіт (держбюджетних, госпрозрахункових та за рахунок робочого часу викладачів)

Протягом двох років (2014-2015 рр.) на кафедрі виконувались госпрозрахункові НДР:

1. Дослідження різних рівнів мови в аспекті зіставної лінгвістики (Договір про надання послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності № 299/14 – «Переклад-ФО», керівник проф. Мізін К.І., сума договору – 5 000 грн.). На основі проведених досліджень видано навчальний посібник «Зіставна лінгвокультурологія (на матеріалі англійських, німецьких, українських і російський усталених порівнянь)» (автор – проф. Мізін К.І.)

2. Переклад навчального посібника «New Headway Elementary–Teacher’s Book»з англійської мови на українську й формування рекомендацій щодо його адаптування до українського освітнього процесу та підготовки до видання (Договір про надання послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності № 321/15 – «Переклад-ФОП», керівник проф. Мізін К.І., сума договору – 5 000 грн.).

 

Протягом трьох років (2013-2015 рр.) на кафедрі виконувались НДР за рахунок робочого часу викладачів:

–      дослідження різних рівнів мови в аспекті зіставної лінгвістики (наук. керівник проф. Мізін К.І.);

–      лексичні, граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми перекладу (наук. керівник доц. Пірог І.І.);

–      лінгвістична інструментологія у перекладознавчих дослідженнях: функціональний аналіз тексту і дискурсу (наук. керівник доц. Чрділелі Т.В.);

–      прагматичні та стилістичні аспекти дослідження дискурсу (наук. керівник доц. Фадєєва О.В.);

–      дослідження мовних одиниць різних рівнів в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти (наук. керівник старш.викл. Артеменко Ю.О.).

На основі виконаних НДР видано два навчальних посібники:

1.      Мізін К.І. Зіставна лінгвокультурологія (на матеріалі англійських, німецьких, українських і російський усталених порівнянь): навч. посіб. / К.І. Мізін. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О.В., 2014. – 164 с.

2.      Mizin K.I. Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung „Übersetzen&Dolmetschen“) / K.I. Mizin, O.A. Zintschenko. – Krementschuk : PU Schtscherbatych O.W., 2015. – 148 S.

 

За звітний період ПВС кафедри здійснював за рахунок робочого часу викладачів такі види наукової діяльності:

 

1.      Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бобошко Тетяни Михайлівни «Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові:комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку ХХІ століття)» у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.11 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 15 жовтня 2015 р. (доц. Чрділелі Т.В.)

2.      Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Драгінди Ольги Вікторівни "Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків" у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка 25 квітня 2014 р. (проф. Мізін К.І.)

3.      Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Ребрія Олександра Володимировича "Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах" у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка 29 травня 2014 р.(проф. Мізін К.І.)

4.      Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Славової Людмили Леонардівни "Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі" у Спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті 16 березня 2015 р. (проф. Мізін К.І.)

5.      Переклад наукових праць співробітників інших кафедр університету для публікації в закордонних виданнях.

 

Співпраця

Кафедра плідно співпрацює з ВНЗ, академічними установами та підприємствами, серед яких: Київський національний лінгвістичний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, ПАТ «АвтоКрАЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,ПАТ «Джей Ті Ай Інтернешнл Україна», готельно-розважальний комплекс «Кремінь», готель «Helicopter», КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» та ін.

 

Міжнародне співробітництво

2013 рік

1.    Участь проф. кафедри К.І. Мізіна у роботі міжнародної наукової конференції, яку проводив Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь). Результат – укладення договору про наукове співробітництво з філологічним факультетом Гомельського державного університету імені Франциска Скорини.

2.    Участь студентів кафедри у програмах обміну:

-       Au-pair (Німеччина) – 1 студентка;

-       Work and Travel USA (США) – 2 студентки;

 

2014 рік

Участь студентів кафедри у програмах обміну:

-       Work and Travel USA (США) – 3 студента;

-       Work in Germany (Німеччина) – 10 студентів.

 

2015 рік

1.    Укладення договору про співпрацю кафедри з кафедрою германістики і славістики Західночеського університету (м. Пльзень, Чеська Республіка).

2.    Участь викладача кафедри Ануріної І.С. у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України (Україна-Великобританія).

3.    Участь студентів кафедри у програмі обміну:

-       Work in Germany (Німеччина) – 8 студентів.

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За звітний період на кафедрі:

1.    Завідувачу кафедри д.філол.н. К.І. Мізіну присвоєно вчене звання професора (2015 р.)

2.    Викладач кафедри Артеменко Ю.О. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови», наук. керівник – проф. Безугла Л.Р. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) (2015 р.).

3.    Планується захист кандидатської дисертації викладачем кафедри Можейко О.О. (наразі триває навчання в аспірантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна) зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови», наук. керівник – проф. Безугла Л.Р. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) – 2017 рік.

 

Аспірантура

На кафедрі перекладу не здійснюється підготовка наукових кадрів у аспірантурі, але систематично проводяться наукові та методичні семінари, заслуховуються роботи здобувачів з числа викладачів кафедри та аспірантів кафедри, які навчаються у цільових аспірантурах в інших ВНЗ.

 

Наукові конференції та семінари

Сумісно з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом ім. Григорія Сковороди, кафедра перекладу організувала ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі», що відбулася2-3 квітня 2015 р. у Переяслав-Хмельницькому.

 

Протягом звітного періоду викладачі кафедри взяли участь у 18 наукових конференціях, із них одна всеукраїнська та 17 міжнародних, зокрема: Słowo. Tekst. Czas XII: Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich (W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki) (Польща, Німеччина), Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa (Польща), Science and Education a New Dimension: Philology (Угорщина).

 

Публікації та видання

За звітний період ПВС кафедри видано навчальні посібники:

2013 р.

Зіставна лінгвокультурологія (на матеріалі англійських, німецьких, українських і російський усталених порівнянь): навч. посіб. / К.І. Мізін. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О.В., 2014. – 164 с.

 

2015 р.

Mizin K. I. Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung «Überzetzen & Dolmetschen») : / K. I. Mizin, O. A. Zintschenko. – Krementschuk : PU Schtscherbatych O. W., 2015. – 148 S.

 

Загальна кількість наукових публікацій викладачів кафедри за період 2013-2015 рр. наведена в таблиці:

Рік

Всього публікацій

Закордонні

Зі студентами

2013

27

2

3

2014

29

2

8

2015

37

0

15

Всього:

93

2

26

 

Публікації студентів

Результати наукової роботи студентів відображені у наукових публікаціях:

Рік

Всього публікацій

За кордоном

Одноосібних

2013

13

0

13

2014

6

0

6

2015

19

0

19

Всього:

38

0

38

 

Наукова робота студентів

Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та стипендіальній програмі “Завтра. U.A.”

Всього робіт підготовлено

Переможці
І-ого туру

Переможці
ІІ-ого туру

Завтра UA

 

2013 р.

2

2

1

-

2014 р.

3

-

-

-

2015 р.

2

2

1

1

Всього:

7

4

2

2

 

Українська