Граматичні проблеми перекладу

Мета: формування навичок адекватного перекладу тексту з урахуванням його граматичної структури. Дисципліна має на меті більш повно ознайомити студентів з аналітичним устроєм англійської мови, її специфічними граматичними формами, синтаксичними конструкціями, особливостями пунктуації; детальніше розглянути розбіжності між англійською та українською мовами на граматичному рівні в перекладацькому аспекті.

Завдання: засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його граматичних характеристик; виявлення характерних особливостей англійської мови та ознайомлення з типовими випадками розходження з українською мовою; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом тих рис англійської мови, які у силу їх специфіки складають труднощі для перекладача.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       характерні особливості англійської мови як аналітичної та типові випадки розходження з українською мовою;

–       специфіку синтаксису англійської мови;

–       способи перекладу граматичних та синтаксичних конструкцій;

–       види граматичної інтерференції;

вміти:

–       чітко визначати специфічні граматичні та синтаксичні конструкції у тексті;

–       передбачати граматичну інтерференцію та запобігати її проявам;

–       аналізувати структуру та склад речення;

–       обирати найкращий варіант передачі тієї чи іншої граматичної структури при перекладі з англійської на українську та навпаки.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи