Інформація про спеціальності та освітні програми

Спеціальність - 035 Філологія

Спеціалізація - 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

За сучасних умов інтеграції до світової спільноти,інтенсивного розширення міжнародних зв’язків, нових економічних та політичнихреалій Україна потребує висококваліфікованих фахівців з перекладу, які володіють іноземними мовами та здатні забезпечити міжкультурну комунікацію фахового спрямування,що сприятиме покращенню взаємовигідних стосунків в різних сферах соціально-економічного та геополітичного партнерства.

Володіння іноземними мовами – це нагальна необхідність сьогодення, і тому постає гостра потреба в підготовці фахівців із спеціальності 035.041 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, які могли б забезпечити процес міжмовної письмової й усної комунікації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром текстів англійською, німецькою та державною мовами.

Професійна компетенція випускника ОС бакалавр та ОС магістр охоплює широкий спектр видів діяльності:

- виконувати усні та письмові переклади, здійснювати редагування перекладів;

- вести роботу з уніфікації термінів, що використовуються у відповідній галузі економічної діяльності, науки, техніки;

- вести пошук й обробку інформації з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових та довідникових систем, працювати з базами даних, використовувати автоматизовані системи перекладу; 

- проводити філологічні та лінгвістичнінаукові розвідки та фундаментальні дослідження;

- викладати мовні дисциплін у вищих навчальних закладах, застосовуючи сучасні прийоми та методи навчання.

Філолог-перекладач відрізняється кмітливим розумом, умінням володіти мовною, комунікативною та професійно-перекладацькою компетенцією, також повинен мати глибокі знання світоглядних теорій, вміти аналізувати соціальні, економічні та геополітичні проблеми та процеси. Підвищується попит на послуги кваліфікованих фахівців, які володіють декількома європейськими мовами.