Комунікативні стратегії другої іноземної мови

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є комплекс розмовних тем і комунікативних ситуацій, спрямованих на удосконалення лінгвістичної, навчально-стратегічної, прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції студентів.

Метою викладання навчальної дисципліни “Комунікативні стратегії другої іноземної мови (нім. мова)” є докладне вивчення теоретичних та методичних основ перекладознавства, соціальних і лінгвістичних засад перекладу, опанування способів адекватного відтворення різних типів термінології, характерної для фахової літератури; розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності з акцентом на прагматичну та міжкультурну складову; формування й удосконалення професійної перекладацької компетенції.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комунікативні стратегії другої іноземної мови (нім. мова)” є розкриття понятійно-змістової природи різних стратегій мовленнєвого спілкування, дослідження аспектів, які мають безпосереднє чи опосередковане відношення до практичної реалізації тієї чи іншої комунікативної стратегії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

що являє собою стратегія мовленнєвого спілкування;

- які складники формують кожну комунікативну компетенцію;

- які типи комунікативних стратегій існують;

- за допомогою яких мовних засобів виражається та чи інша комунікативна стратегія;

- які прагматичні чинники можуть мати вплив на вираження тієї чи іншої комунікативної стратегії.

вміти:

ефективно використовувати набуті лінгвістичні знання в практиці іншомовного спілкування;

‒ граматично коректно й логічно формулювати свої думки відповідно до своїх комунікативних інтенцій,

‒ враховувати різні позамовні чинники, які сприяють або заважають успішній реалізації відповідної комунікативної стратегії,

‒ вирішувати проблеми комунікативних перешкод, що діють всупереч обраній стратегії спілкування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає доц. Конюхова Н. І.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи