Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Предмет вивчення дисципліни “Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова)” включає спектр розмовних тем і комунікативних ситуацій, спрямованих на удосконалення лінгвістичної, навчально-стратегічної, прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції студентів.

Метою викладання навчальної дисципліни “Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова)” є розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня вільного коректного використання англійської мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англ. мова)” є підготовка і мотивація студентів до автономного навчання в концепції постійної самоосвіти з метою підвищення професійної кваліфікації після завершення навчання в університеті.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-граматичні структури та мовленнєві зразки англійської мови;

- програмну лексику;

вміти:

вільно і правильно спілкуватися англійською мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у п’яти видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо, переклад);

- аналізувати й обговорювати тексти з точки зору їх змісту, композиційних та індивідуальних стилістичних особливостей;

- реферувати й анотувати тексти.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

Дисципліну викладає викл. Ануріна І. С.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи