Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька)

Предметом навчальної дисципліни є реалії культури та особливості мовленнєвої картини світу, яка є характерною для мови, якої навчаються. Оскільки лінгвокраїнознавство – це частина лінгводидактики, яка слугує інтересам навчання іноземних мов, то його змістом є культура країн мови, що навчається і яка стала предметом навчання при навчанні цієї мови. Лінгвокраїнознавство – це культурознавство, яке орієнтоване на цілі, задачі та потреби навчання іноземних мов.

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іноземної мови, яка вивчається, та застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі іноземної мови і мовлення.

Наприкінці курсу навчання студент повинен

знати:

· країнознавчу інформацію з історії, культури, географії, економіки, державного устрою основних німецькомовних країн (Німеччини, Австрії, Швейцарії, Люксембургу, Ліхтенштейну тощо),

· практичну інформацію про стандарти комунікативної поведінки носіїв німецької мови;

· лінгвістичну інформацію щодо розвитку німецької мови, її варіантів та діалектів у світі

вміти

· практично застосовувати набуті знання у практиці практичного спілкування другою іноземною мовою (німецькою) та лінгвокультурного аналізу текстів.

· на практиці враховувати і використовувати стандарти комунікативної поведінки та міжнародного етикету, властиві носіям німецької мови.\

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи