Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасне життя, національна культура та історія англомовних країн як фактори, що визначають самосвідомість народу, особливості мовленнєвої поведінки та менталітет.

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови»  є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної культури та історії як факторів, що визначають самосвідомість народу, – з  філологічною метою, – засвоєнням достатнього за обсягом активного лексичного матеріалу. Причому видається необхідним, щоб базова лексика включала не тільки низку реалій країни , але й ключові тематичні слова і вирази, що є типовими для лінгвокультурного простору, що вивчається; в свою чергу система сучасних лінгвокультурних знань включає знання про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв мови, та вмінь застосування набутих знань на практиці іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі іноземної мови і мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови»  є :

· встановлення різноманітних зв’язків не тільки між новими, а й між уже набутими знаннями, усунення розриву між теоретичним і практичним матеріалом та його практичним застосуванням, забезпечення послідовності ускладнення навчальних завдань;

· розвиток та вдосконалення культурологічної компетенції перекладача, набуття ним фонових знань, що необхідні під час вивчення іноземної мови;

· ознайомлення студентів з повним аспектом соціокультурного життя Великобританії, США та інших англомовних країн через аналіз відповідних лексичних одиниць, понять, ідіоматичних виразів;

· через засвоєння активного вокабуляру сформувати у студентів вміння вільно висловлювати свої думки з країнознавчої тематики;

· забезпечити студентів необхідним запасом іншомовної лексики для компетентного перекладу відповідної літератури.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

· національну культуру та історію англомовних країн як фактори, що визначають національну самосвідомість народу;

· достатній за обсягом активний лексичний матеріал, що включає реалії країни, ключові слова і вирази, що є типовими для лінгвокультурного простору англомовних країн;

· особливості мовної поведінки носіїв мови;

· особливості соціокультурного життя Великобританії, США та інших англомовних країн;

· найновіші, свіжі погляди на різноманітні аспекти життя англомовних країн;

· маловідомі факти з різних сфер духовної та матеріальної культури англомовних націй;

· систему спеціальних термінів, що позначають національно – специфічні реалії суспільного життя, матеріального побуту, історії та культури кожної англомовної країни;

 вміти :

· застосовувати набуті знання для компетентного перекладу відповідних текстів та різних типів дискурсу;

· аналізувати лексичні одиниці, поняття, ідіоматичні вирази;

· знаходити відповідні еквіваленти до реалій соціо- та лінгвокультурного життя англомовних країн із залученням більш широкого  країнознавчого контексту;

· знаходити відповідні  еквіваленти до реалій, а за їх відсутності знаходити інші способи їх перекладу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи