Літератури країн, мови яких вивчаються

Навчальна дисципліна «Літератури країн, мови яких вивчаються» входить до циклу загальних дисциплін спеціальності «Філологія». Вивчення цієї дисципліни сприяє розвитку професійного мислення майбутніх перекладачів, надає їм знання про теоретичні засади літературознавства, етапи розвитку германських літератур. Студенти отримують знання про головні напрями та тенденції розвитку сучасної літератури країн, мови яких вивчаються.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системних знань з германської літератури. 

 Завдання навчальної дисципліни – сформувати знання з історії розвитку та специфіки германських літератур.

Після вивчення дисципліни студенти повинні

знати :

історію розвитку англійської та англомовної літератури, історію розвитку німецької літератури;

вміти :

 

аналізувати літературні явища і процеси.

Дисципліну викладає професор К.Л. Сізова

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи