Методика викладання перекладу у вищій школі

Теоретичний курс «Методика викладання перекладу у вищій школі» покликаний забезпечити підготовку студентів – майбутніх перекладачів і

дослідників у галузі перекладознавства й ознайомити їх із новими підходами

до загальнотеоретичних питань.

Навчальний курс переслідує такі найголовніші конкретні цілі: сформувати термінологічний апарат студентів з методики викладання перекладу; визначити методи та прийоми організації навчального процесу у вищій школі; обговорити нові методики викладання перекладу у вищій школі; навчитися складати план-конспект заняття із практики перекладу; ознайомитися із етапами навчання перекладу; визначити роль і види вправ під час викладання перекладу у вищій школі; визначити різницю в підходах до навчання усного та письмового перекладу.

Після опанування навчального курсу «Методика викладання перекладу у вищій школі» студенти повинні

знати:

 • загальну методичну термінологію;
 • загальні принципи організації навчання перекладу;
 • критерії професійної компетенції перекладача та викладача перекладу;
 • основи змісту навчання перекладу;
 • характеристики основних типів і видів перекладу;
 • основи побудови вправ для навчання усного та письмового перекладу.

уміти:

 

 • будувати навчальний курс з перекладу;
 • виділяти перекладацькі навички та вміння різних видів перекладу;
 • складати комплекси вправ для навчання усного та письмового перекладу;
 • визначати основні моделі перекладів і перекладацьких трансформацій;
 • здійснювати перекладацький аналіз;
 • виділяти домінанти перекладу тестів різних жанрів для використання в навчальному процесі.

Дисципліну викладає доц. Шишко А.В.

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи