Міжкультурна комунікація

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прийняті в національних англомовних спільнотах мовні стереотипи і норми поведінки, спілкування, певні «культурні сценарії» різних дій, усталені моделі сприйняття та оцінювання предметів і явищ, соціально унормовані звички, традиції, ритуали, дозволи, заборони тощо.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжкультурна комунікація” є ознайомлення студентів із історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації;розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки;формування вмінь і навичок застосування на практиці отриманих знань у конкретній ситуації міжкультурного контакту;ознайомлення з методами дослідження міжкультурної комунікації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • основні поняття й терміни;
  • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації;
  • особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах;
  • природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них;
  • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;

вміти:

  • застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії;
  • дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;
  • володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах суспільного життя;
  • вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації;
  • володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи