Наукова робота

ПЛАН РОБОТИ ТСАМУ

кафедри перекладу

на 2015–2016 навчальний рік

з/п

Найменування за­ходу

Відповідальні

Виконавці

Термін прове­дення

Відмітка про виконан-ня, термін виконан-ня

1.

Апробація резуль­татів досліджень молодих учених у фахових лінгвісти­чних збірниках на­укових праць

Наукові керів­ники – викладачі кафедри

Студенти старших курсів

За пла­ном ро­боти ТСАМУ

 

2.

Участь викладачів кафедри у навча­льно-методичних та наукових кон­ференціях, семіна­рах університету та кафедри з пи­тань підвищення педагогічної майс­терності

Мізін К.І.,

Чрділелі Т. В.

Викладачі кафедри, студенти

один раз на се­местр для заходів кафедри

 

3.

Проведення тради­ційного студентсь­кого наукового се­мінару «Мовні й концептуальні кар­тини світу»

Мізін К.І.

Студенти старших курсів,

викладачі кафедри

Жовтень

2015; Грудень

2015 р.

 

4.

Науково-практи­чна конференція молодих учених та спеціалістів, секція «Актульні завдан-ня сучасного мовознавства та перекладознав-ства» (проведення  на базі КрНУ)

Артеменко Ю.О.

Студенти, викладачі кафедри

Квітень

2016р.

 

5.

Науковий семінар «Місце перекладу в міжкультурній комунікації»

Артеменко Ю.О.

Студенти, викладачі кафедри

Березень 2016 р.

 

6.

Науковий семінар «Лексичні, граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми пере­кладу»

Артеменко Ю.О.

Студенти, викладачі кафедри

Квітень

2016 р.