Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Предметом вивчення навчальної дисципліни є усне мовлення на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання й вміння розуміти на слух англійський текст, який містить засвоєну раніше лексику й граматику, розвиток навичок писемного мовлення. Вивчення основної іноземної мови сприяє на засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної в рамках літературної норми. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам. Основні завдання – забезпечити вільне володіння студентами мовою та можливість робити нею повноцінні переклади.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум» є підготовка студентів до спонтанного мовлення шляхом відповідних тренувальних вправ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум» є забезпечення подальшого розвитку навичок усного мовлення, вільного володіння студентами мовою та можливість виконувати повноцінні переклади з англійської мови рідною та з рідної мови англійською.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- вивчені граматичні структури, мовленнєві зразки, володіти програмною лексикою;

вміти:

- вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням усі фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних ситуаціях;

- обговорювати й аналізувати твори з точки зору їх ідейного змісту, композиційних та індивідуально-стилістичних особливостей;

- реферувати й анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, науково-технічні та художні твори;

- викладати інформацію загальнонаукового і суспільно-політичного змісту в різних видах письмових робіт.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 1260 годин / 42 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи