Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок правильної вимови та інтонування власного мовлення, адекватного комунікативній ситуації.

Метою викладання навчальної дисципліни “Практична фонетика англійської мови” є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями сучасної фонетики англійської мови, формування фонематичного слуху, артикуляційних навичок та навичок інтонування мовлення; розвиток фонетичної компетенції студентів, як складової мовної компетенції; окреслення шляхів практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної фонетики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практична фонетика англійської мови” є:

- сформувати у студентів слухо-вимовні навички та уміння правильної вимови англійських звуків;

- сформувати у студентів сталі інтонаційні навички;

- розвивати у студентів уміння інтонування власного емоційного мовлення, адекватного до комунікативної ситуації;

- створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу про фонетичні закономірності англійської вимови та інтонації;

- забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з практичної фонетики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- зміст фонетики як науки;

- її термінологічний апарат, основні етапи розвитку фонологічної системи англійської мови;

- принципи класифікації фонем;

- основні фонетичні процеси, морфологічну, орфографічну і артикуляційну структуру складу;

- роль сонорності та артикуляції у словотворі;

- суть і значення компоненту наголосу;

- структурні особливості інтонації;

- основні напрямки сучасних фонологічних досліджень та фонологічні школи;

- основні характеристики орфоепічної норми сучасної англійської мови,

- сучасні діалекти;

- розходження у британському та американському варіантах літературної мови.

вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання з фонетики в практичній діяльності;

- розуміти різноманітні інтонаційні моделі у зв’язному мовленні та розкривати їх інформаційне значення;

- ефективно і гнучко використовувати знання, навички та вміння з практичної фонетики в усному мовленні;

- розрізняти фонеми в ізольованому стані, а також у мовленнєвому потоці;

- робити фонетично-фонологічний аналіз;

- записувати та транскрибувати тексти з плівки, екрану та «з листа»;

- оволодіти навичками стандартної британської вимови;

- вільно висловлювати думки із дотриманням усіх правил фонетичного оформлення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи