Основна іноземна мова: практична граматика

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є граматичні явища англійської мови, розвиток навичок усного та писемного перекладу. Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної. Основні завдання – забезпечити вільне володіння студентами граматичними конструкціями, засобами їх перекладу та можливість робити повноцінні переклади з англійської мови українською та з української – англійською.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основна іноземна мова: практична граматика»  є систематизація набутих студентами знаннь та розвиток уміння самостійно орієнтуватись в мовних  ситуаціях з використанням основних граматичних явищ сучасної англійської мови, які необхідні для усного та письмового мовлення, а також для розуміння текстів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основна іноземна мова: практична граматика» є забезпечення подальшого розвитку навичок мовлення, вільного володіння студентами мовою та можливість виконувати повноцінні переклади з англійської мови рідною та з рідної мови англійською.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: особливості вживання та перекладу часових форм дієслова, вживання іменників злічуваних та незлічуваних, іменників, що вживаються лише в однині, лише в множині, вживання іменників у функції означення; основні функції означеного та незначеного артиклів; ступені порівняння та місце в реченні прикметників; особливості вживання займенників, числівників, ступені порівняння прислівників, особливості вживання прийменників.

вміти: самостійно застосовувати граматичні навички в усному та письмовому мовленні без попередньої підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 612 годин/17 кредитів ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи