Основи наукових досліджень

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових знань про навколишній світ, сутність, характер, структуру, закономірності й методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології та порядок проведення і представлення наукового дослідження.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” є формування у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності й методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології та вмінь організувати, провадити та представляти наукові дослідження.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” є оволодіння знанням про науку як систему уявлень про світ; засвоєння теоретичних засад наукового дослідження; вивчення методів і методології наукового дослідження; засвоєння елементарної логіки філологічного наукового дослідження, етапів, порядку оформлення результатів та форм його представлення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

сутність, характер, структуру й закономірності проведення наукових досліджень;

методологію наукових досліджень у галузі лінгвістики.

вміти :

орієнтуватися в тематиці сучасних наукових досліджень;

провести підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою;

зробити бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового матеріалу за обраною темою;

оформити дослідження мовою наукового стилю;

організувати, провадити та представити наукове дослідження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредитів ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо самостійної роботи