Переклад ділового мовлення (англійська мова)

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості перекладу у сфері ділової та професійної комунікації.

Метою викладання дисципліни „Переклад ділового мовлення” є:

• сприяння практичному опануванню студентами нормативної бази функціонування англійської мови в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях ділового спілкування;

• забезпечення глибокого засвоєння видів і типів перекладу при ро­боті у ситуаціях ділової комунікації;

• покращення якості перекладу матеріалів ділового спрямування з урахуванням лексичних, синтаксичних, граматичних та прагма­тичних особливостей їх перекладу;

·  опанування студентами стратегії і техніки перекладу у професійних ситуаціях;

·  поглиблення навичок перекладачів, які працюватимуть у ділових структурах, у сфері ділових відносин;  зовнішньоекономічної діяльностi, менеджменту, зв’язків з громадськістю тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Переклад ділового мовлення”   є :

• підвищення ефективності ділової комунікації за рахунок пев­них лексичних та комунікативних вправ;

• забезпечення фонових знань, необхідних студенту для роботи з матеріалами блоку ділової комунікації;

·  відпрацювання навичок перекладу в умовах ділових контактів з урахуванням норм соціального етикету, обміну професійною інформацією, взаємодії на професійному рівні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

·        основні прийоми перекладу у професійних ситуаціях;

·        основні стратегії і техніки спілкування у діловій сфері;

·        норми ділового етикету;

·         понятійний апарат сфери ділових взаємовідносин.

уміти:

·        використовувати набуті знання на практиці;

·        обмінюватися професійною інформацією;

·        виконувати усний та письмовий переклад.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи