Переклад ділового мовлення (німецька мова)

Предметом навчальної дисципліни є навчання та засвоєння технологій коректного та адекватного з точки зору норм та стилю користування професійним діловим мовленням у типових ситуаціях ділового спілкування перекладу з другої іноземної мови (німецької) на державну та рідну та з державної (української) на німецьку.

Метою викладання навчальної дисципліни “Переклад ділового мовлення” є:

-         розвиток та вдосконалення навичок та вмінь усного та письмового перекладу з німецької мови на українську та з української на німецьку текстів економічного характеру;

-         формування та розширення  фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи у галузях, пов’язаних з економікою;

-         знайомство та опрацювання найбільш вживаної термінології економічної галузі.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-         структуру економіки та основні риси функціонування економічної системи ФРН;

-         особливості та характерні риси, кліше та мовні еквіваленти ділового мовлення в українській та німецькій мовах;

-         лексико-граматичні особливості перекладу текстів даного напрямку;

-         жанрово-стилістичні особливості текстів економічного спрямування.

вміти:

-         перекладати усно та письмово україномовний або німецькомовний економічний текст;

-         перекладати з аркушу  україномовний або німецькомовний галузевий текст;

-         реферувати та анотувати німецькомовний економічний текст;

-         знаходити вірні еквівалентні співвідношення з метою адекватного перекладу текстів;

-         працювати із галузевими словниками для здійснення адекватного перекладу тестів ділового мовлення з німецької на українську та української на німецьку мови.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи