Перекладацький аналіз фахових текстів

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційна структура функціонального змісту тексту, яка визначає стиль та жанр твору.

Метою викладання навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз фахових текстів” є формування навичок адекватного перекладу текстів різних жанрів з урахуванням їхніх семантико-стилістичних параметрів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Перекладацький аналіз фахових текстів” є засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей практичної роботи з текстами різних жанрів; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;

- методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів та жанрів;

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери реалізації;

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач здійснює свою діяльність.

вміти:

застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенції для забезпечення адекватності перекладу; 

- здійснювати лексико-семантичний, граматичний та стилістичний аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих способів перекладу;

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з англійської мови зі швидкістю 2000 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг – 800 друкованих знаків за 1 академічну годину.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

Дисципліну викладає старш. викл. Артеменко Ю. О.

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи