Перекладацький аналіз текстів з економіки (німецька мова)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та граматики сучасної німецької мови, який дає можливість здійснювати професійну перекладацьку діяльність у сфері економіки.

Метою викладання навчальної дисципліни є вдосконалення теоретичних знань і практичних вмінь перекладу матеріалів сфери економіки з німецької мови на українську і навпаки, підготовка фахівця з перекладу економічних текстів.

Основним завданням вивчення дисципліни є навчанням прийомам роботи з німецькомовними текстами економічної тематики та практичного використання цих знань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- особливості економічного дискурсу в німецькій і українській мовах;

- основні принципи передачі в перекладі лексико-граматичних та жанрово-стилістичних особливостей матеріалів сфери економіки;

- іншомовну економічну термінологію;

вміти:

- використовувати у перекладі засвоєні прийоми, засоби і трансформації;

- передавати в перекладі стиль оригіналу;

- володіти техніками: письмового перекладу економічних текстів, реферування та анотування текстів економічної тематики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години/ 4 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи