Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи організації та функціонування лексичних систем англійської та української мов у зіставленні. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» полягає в тому, щоб сформувати у студентів цілісне уявлення про одну із найважливіших частин лінгвістики – лексикологію; на матеріалі і за допомогою англійської та української мов представити основні категорії лексикології і типології та висвітлити специфічні властивості лексикологічної системи англійської мови у порівнянні з лексикологічною системою української мови та споріднених мов. Курс закладає основи наукового підходу до порівняльного аспекту лексикологічних явищ та категорій рідної та іноземної мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» є засвоєння базових понять й категоріального апарату типологічних та зіставних досліджень у лінгвістиці; виявлення аломорфних та ізоморфних рис у лексичних системах англійської та української мов; визначення лексичних труднощів, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача; встановленню зв’язків між теорією лексикології та реаліями живої мови в їх історичному розвитку і сучасному функціонуванні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні напрями досліджень в галузі лексикологічних студій, концептуальний та термінологічний апарат типологічних досліджень;

- етимологічний склад англійської та української мов, поняття, що складають спільнослов’янський та спільногерманський лексичні пласти;

- спільні та відмінні риси морфемної будови англійського та українського слова;

- продуктивні та непродуктивні способи словотворення в англійській та українській мовах;

- сучасні словотворчі процеси та тенденції у зіставлюваних мовах;

- основні концепції щодо визначення поняття слова, значення слова, типів значень, характеру сполучуваності лексичних одиниць;

- принципи будови семантично-функціональних полів та групування слів у семантичні, тематичні класи; характер відношень між елементами/ конституентами;

вміти:

- застосовувати методи семного, трансформаційного, субституційного, конституентного та порівняльного аналізів до досліджуваних лексичних явищ;

- здійснювати типологічний аналіз мовних одиниць і явищ за допомогою вищезазначених методів;

- встановлювати ізоморфні та аломорфні риси спільних класів лексики, морфологічних категорій, фразеологізмів;

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та функціонування;

- користуватися засвоєними навичками та вміннями на практиці: переклад текстів, методологічна робота при викладанні мови, науково-пошукова робота і т.і.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи