Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є всі види мовної діяльності: аудіювання, мовлення, читання, письмо, що викладаються на основі комплексної організації навчального матеріалу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови і переклад (нім. мова)” є набуття студентами рівня знань, що забезпечить необхідну для фахівця комунікативну спрямованість у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формі.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови і переклад (нім. мова)” є оволодіння навичками оглядового, інформативного та поглибленого читання художньої літератури, фахової науково-технічної літератури, участь в бесідах на загальні та професійні теми, читання та переклад на рідну мову оригінальні науково-популярні тексти з метою пошуку необхідної інформації, вміння анотувати та реферувати рідною мовою німецькомовні першоджерела за фахом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

основні проблеми перекладознавства;

- загальні та часткові теорії перекладу;

- категорії та види перекладу;

- основні питання анотування та реферування;

- функціональні особливості німецької мови: лінгвокраїнознавчі особливості німецької мови, особливості перекладацької діяльності, сучасні інформаційні технології.

вміти:

- робити перекладацький аналіз німецького тексту;

- аналізувати соціальні проблеми і процеси;

- володіти концепціями в галузі гуманітарних та суспільних наук;

- користуватися методами гуманітарних та суспільних наук у різних сферах практичної та науково-дослідницької роботи;

- володіти навичками основних видів перекладу: усного (послідовного) та письмового перекладу текстів;

- складати анотації, реферувати тексти;

- сприймати тексти на слух та через засоби масової інформації;

- забезпечувати усну та письмову комунікацію в межах діяльності перекладача.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 486 години / 13,5 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає старш. викл. Конюхова Н. І.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи