Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім.)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, яке після закінчення навчання дозволило б майбутнім перекладачам досягнути рівня знань, навичок і вмінь першої іноземної мови.

Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)” є оволодіння таким рівнем знань, який забезпечить необхідну для фахівця комунікативну спрямованість у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (нім. мова)” є оволодіння навичками оглядового інформативного та поглибленого читання текстів німецькою мовою, участь в бесідах на загальні теми, читання та переклад зі словником на рідну мову художніх текстів; читання без словника нескладних текстів з метою пошуку необхідної інформації; вміння анотувати та реферувати рідною мовою тексти за вивченими темами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1.   Правила читання, характеристику артикуляції голосних, лабіалізацію голосних в німецькій мові, основні правила фразового та словесного наголосу, основні інтонаційні структури.

2.   Часові форми дієслова, дієслова з відокремлюваним префіксом, зворотні дієслова, керування дієслів, наказовий спосіб, інфінітив з часткою „zu“ та без неї, вживання артиклю, класифікація займенників, відмінювання займенників, вживання прикметників, числівників, прийменників, прислівників, сполучників.

3.   Знати лексику за темами передбаченими даною програмою.

вміти:

1. Аудіювати розповідь, повідомлення, бесіду, як безпосередньо, так  і звукову, яка містить 50% лексичних одиниць, про значення яких можна дізнатися з контексту.

2. Коротко переказувати зміст друкованого тексту, обсягом 3500-4000 друкованих знаків після 20-ти хвилинної підготовки, виражати своє відношення до прочитаного і вести бесіду по цьому тексту.

3. Робити самостійно підготовлене повідомлення тривалістю не менш 7-8 хвилин, вимагаючи міжтематичного комбінування мовного матеріалу.

4. Вести діалогічну бесіду на задану ситуацію.

5. Виступати з висловлюваннями без попередньої підготовки.

6. Писати диктанти обсягом 1000 друкованих знаків.

7. Писати перекази двічі прослуханого з голосу або з плівки тексту обсягом до 1200 друкованих знаків.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/ 3 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи