Практика перекладу з основної іноземної мови

Курс практики перекладу з основної іноземної мови є основним навчальним предметом у системі фахової підготовки бакалаврів спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська. Формування професійної особистості перекладача відбувається на основі оволодіння ним професійною перекладацькою компетенцією, яка послуговуючись базовими методологічними принципами вищої школи, формується поступово в рамках дисциплін «Аналітичне читання та розмовний практикум», «Вступ до перекладознавства», «Стилістика основної іноземної мови», «Теорія перекладу», «Порівняльна граматика».

В процесі вивчення навчальної дисципліни аналізуються змістовно-інформаційна структура тексту-оригіналу в залежності від його функціонально-стильових особливостей, а також перекладацькі техніки, які забезпечують адекватне відтворення змісту тексту-оригіналу засобами мови-перекладу та збереження комунікативно-прагматичної спрямованості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні засади перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;
  • методику лінгвістичного та перекладацького аналізу текстів різних жанрів;
  • типові лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу;
  • основні перекладацькі способи, прийоми та трансформації;
  • основні шляхи оволодіння фоновою інформацією та подолання культурного бар’єру в двосторонньому перекладі;

вміти:

 

  • застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;
  • використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенцію для забезпечення адекватності перекладу
  • проводити лексико-семантичний аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих прийомів перекладу;
  • виконувати на професійному рівні письмовий переклад автентичних текстів широкої тематики різного комунікативного спрямування із швидкістю 700 друкованих знаків за 1 академічну годину;
  • орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та функціонування.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи