Практика письмового перекладу з основної іноземної мови

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційна структура функціонального змісту тексту, яка визначає мовний стиль твору, його комунікативно-прагматичну спрямованість. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Практика письмового перекладу з основної ін. мови” є формування й удосконалення навичок письмового перекладу художніх, науково-технічних і газетно-публіцистичних текстів, реферованого і анотованого перекладу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практика письмового перекладу з основної ін. мови” є засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей практичної роботи з текстами різних жанрів; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- теоретичні засади  перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;

- - методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів та   жанрів;

-  принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування;

- концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач здійснює свою діяльність;

вміти:

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенцію для забезпечення адекватності перекладу

- проводити лексико-семантичний та стилістичний аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу;

- письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг - 600 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та функціонування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 години / 9 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає старш. викл. Артеменко Ю. О.

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи