Практика усного перекладу з основної іноземної мови

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості різних видів усного перекладу з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну. 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Практика усного перекладу з основної іноземної мови” є формування навичок адекватного перекладу тексту, що звучить, з урахуванням його семантико-стилістичних параметрів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практика усного перекладу з основної іноземної мови” є засвоєння базових знань перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; активізація і розширення словникового запасу студентів, особливо фахової терміносистеми і лексики, притаманної суспільно-політичній та офіційно-діловій сферам, одночасно із засвоєнням їх україномовних еквівалентів; удосконалення й активізація сформованих раніше навичок і умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності та письмовому перекладі і формування на їх основі нових навичок і умінь, специфічних для усного перекладу; розвиток вмінь здійснювати усний переклад текстів різних жанрів та типів; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями усного перекладача.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні принципи перекладу на слух з англійської мови на українську і навпаки;

- різницю між синхронним, абзацно-фразовим та послідовним перекладом;

- основні стадії перекладу на слух;

- лексико-семантичні, граматичні та стилістичні особливості усного перекладу;

- загальні підходи до виділення ключової інформації у тексті, що звучить;

- принципи та способи перекладацького скоропису;

- основні вимоги до адекватного перекладу тексту, що звучить, з урахуванням стилістичних та прагматичних чинників.

вміти:

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенцію для забезпечення адекватності перекладу;

- робити перекладацький аналіз англійського  тексту;

- виконувати усний послідовний переклад текстів, що звучать, з англійської  мови на рідну;

- долати фонетичні, лексичні та граматичні труднощі перекладу на слух;

- робити усний переклад з аркушу текстів з англійської  мови на рідну і навпаки;

- перекладати послідовно з англійської мови на рідну і з рідної на англійську із записом або без запису усне повідомлення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає доц. Чрділелі Т. В.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи