Редагування перекладів

Предметом курсу є засади редагування перекладів на основі комплексного підходу з урахуванням жанрово-стилістичних, граматичних, лексичних та прагматичних норм мови перекладу. Питання редагування розглядаються у контексті перекладацької норми та оцінки якості перекладу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Редагування перекладів» є поглиблення теоретичної бази підготовки майбутнього фахівця у галузі перекладу та перекладознавства; підготовка до самостійної роботи в якості редактора текстів перекладів українською та іноземними мовами;  навчання процедурі оцінювання якості тексту перекладу.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Редагування перекладів»  є :  формування теоретичної та практичної складових перекладацької компетенції на рівні магістра; поглиблення знань про класичні та сучасні теоретичні розробки провідних вітчизняних та зарубіжних авторів; удосконалення вміння редагувати переклади на основі комплексного підходу з урахуванням жанрово-стилістичних, граматичних, лексичних та прагматичних норм мови перекладу в контексті перекладацької норми та оцінки якості перекладу

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: основні принципи та етапи редагування перекладів, сучасний стан та перспективи розвитку едитології, методи пошуку помилок та їх усунення в текстах різних типів та жанрів.

Вміти: здійснювати редагування власних перекладів (саморедагування) та перекладів, здійснених іншими перекладачами, знаходити відхилення від різних типів мовних та комунікативних норм та усувати їх.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS.

Дисципліну викладає проф. Сізова К. Л.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи