Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційна структура функціонального змісту тексту, яка визначає мовний стиль твору. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів” є формування навичок адекватного перекладу тексту з урахуванням його семантико-стилістичних параметрів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів” є засвоєння базових понять перекладацького аналізу тексту з урахуванням його функціонально-стилістичних характеристик; виявлення закономірностей практичної роботи з текстами різних жанрів; опанування техніками та методиками, які пов’язані з перекладом та з діями перекладача.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   теоретичні засади  перекладу, актуальні проблеми сучасного перекладознавства;

-   методику лінгвістичного та перекладознавчого аналізу текстів різних типів та жанрів;

-   принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування;

-   концептуальний та термінологічний апарат галузі, в який перекладач здійснює свою діяльність;

вміти:

- застосовувати теоретичні перекладацькі моделі у процесі здійснення перекладу;

- використовувати загально-лінгвістичну та професійно-перекладацьку компетенцію для забезпечення адекватності перекладу

- проводити лексико-семантичний та стилістичний аналіз тексту з обґрунтуванням запропонованих засобів перекладу;

- письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг - 600 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- орієнтуватися у лексичному складі мови, механізмах його утворення та функціонування.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити ECTS.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи