Сучасні інформаційні технології в перекладі

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерні програми та редактори, які використовують перекладачі у своїй професійній діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у перекладі» є формування і розвиток у студентів практичних навичок використання нових інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів у професійній перекладацькій діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології у перекладі» є:

- ознайомлення з концепцією відкритого і закритого програмного забезпечення і файлових форматів;

- ознайомлення з базовими принципами комп’ютерного оформлення тексів;

- удосконалення навиків пошуку необхідної інформації в Інтернеті;

- удосконалення навичок роботи з електронними словниками (термінологічними базами);

- ознайомлення з принципами роботи систем автоматичного перекладу, знання їхніх переваг і недоліків;

- розвиток навичок роботи із системами автоматичного перекладу;

- знайомство з призначенням структурної програми Translation Memory;

- навчання письмовому перекладу з використання програм Translation Memory для різноманітних форматів файлів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   теоретичні засади  використання сучасних інформаційних технологій у перекладі;

-   особливості роботи різноманітних перекладацьких програм та редакторів;

-   принципи виконання перекладів з використанням інформаційних технологій;

вміти:

- вирішувати складні перекладацькі завдання з використанням інформаційних технологій;

- аналізувати готовий машинний переклад та редагувати його;

- відкривати, редагувати та зберігати текстові файли у різних форматах;

- працювати з прикладними програмами та редакторами, які використовують у професійній діяльності перекладачів;

- оформляти письмові переклади в електронному вигляді.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає доц. Дернова М. Г.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки щодо самостійної роботи