Вступ до мовознавства

Курс «Вступ до мовознавства» має на меті ознайомити студентів із теоретичними основами науки про мову, формувати погляд на мову як на суспільне явище, сприяти утворенню навичок самостійного аналізу різноманітних мовних фактів, їх зіставлення з відповідними фактами інших мов; сприяти науковому розумінню явищ мови і самої науки про мову, ознайомити студентів з основними поняттями та термінами лінгвістики, розширити лінгвістичний світогляд. Курс є пропедевтичним, що готує підґрунтя для вивчення інших предметів лінгвістичного циклу. Вивчення курсу здійснюється у формі лекцій, практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів.

Курс розпочинається з вивчення закономірностей виникнення, функціонування і розвитку мови, після цього – подаються окремі сторони мовної системи. Спочатку розглядається матеріальний бік мовних одиниць, потім питаний лексикології, словотворення і фонетики.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

1. Що таке лексикологія як наука.

2. Основні етапи розвитку письма.

3. Основні питання словотворення та синтаксису.

4. Основні питання фонетики та фонології.

5. Суть та походження мови.

6. Закономірності історичного розвитку мови.

уміти:

1. Переводити тексти за допомогою вивченого матеріалу.

2. Користуватися навчальними посібниками і додатковою літературою.

3. Розрізняти різні види речень

4. Уміти правильно користуватися словниками.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи