Вступ до перекладознавства

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними положеннями лінгвістичної теорії перекладу, оволодіння навичками перекладу з англійської мови на українську текстів різних стилів та жанрів та перекладознавчого аналізу.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

         знати: теоретичні положення лінгвістичної теорії перекладу, рівні перекладацької еквівалентності, види перекладацьких трансформацій, експресивно-стилістичні основи теорії перекладу, природу й застосування буквального перекладу, основи теорії закономірних відповідностей, поняття прагматики перекладу, лінгвістичні адекватності та перекладацької норми.

         вміти: розрізняти види перекладу й застосовувати перекладацькі навички при перекладі текстів різних жанрів, адекватно перекладати фразеологічні одиниці і прагматичні кліше з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну, аналізувати можливості еквівалентного перекладу, застосовувати лексичні відповідності при неможливості буквального перекладу, використовувати знання, знаходити найближчі відповідності до фразеологічних одиниць у практиці й аналізі перекладу.

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки для щодо семінарських занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи