Загальна теорія перекладу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес перекладу як подвійний інтерпретаційно-породжувальний дискурс.

Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна теорія перекладу” є засвоєння основних теоретичних положень сучасної теорії перекладу та формування наукового підходу до планування та здійснення перекладацької діяльності. Навчальна дисципліна знайомить студентів із сучасним станом перекладознавчої науки в Україні та за кордоном і підводить теоретичний підсумок під засвоєними практичним знаннями та навичками в галузі перекладу. Курс “Загальної теорії перекладу” є необхідною базою для самостійної науково-дослідної роботи студентів із їх основного фаху.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна теорія перекладу” є опанування навичок адекватного перекладу текстів різних стилів і жанрів; підбору фактичного мовного матеріалу за обраною темою наукового дослідження, його теоретичної інтерпретації та глибокого перекладознавчого аналізу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

сучасний стан науки про переклад в Україні і за кордоном;

- теоретичні положення перекладознавства як бази для практичних вмінь і навичок перекладу;

- принципи перекладацької діяльності в залежності від сфери застосування;

- види та типи перекладу;

- основні перекладознавчі терміни;

- основні методи та моделі перекладу як засіб відтворення процесу перекладу;

- види перекладацьких (міжмовних) трансформацій;

вміти:

- здійснювати переклади всіх типів: письмовий (повний, реферативний, анотаційний); усний (переклад з листка, послідовний); односторонній, двосторонній;

- проводити перекладознавчий аналіз текстів різних жанрів;

- вирішувати складні перекладознавчі проблеми, знаходячи найбільш адекватний варіант перекладу;

- письмово перекладати з англійської мови тексти різноманітних функціональних стилів із швидкістю 1000 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- письмово перекладати тексти різноманітних функціональних стилів з рідної мови на англійську із застосуванням словника. Обсяг - 600 друкованих знаків за 1 академічну годину;

- проводити підбір фактичного мовного матеріалу за обраною темою наукового дослідження;

- здійснювати теоретичну інтерпретацію та глибокий перекладознавчий аналіз за темою дослідження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.

Дисципліну викладає доц. Чрділелі Т. В.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи