Зіставна лінгвокультурологія

Предметом вивчення навчальної дисципліни є висвітлення на основі зіставлення концептів британської, німецької, української та російської лінгвокультур процесу взаємодії мови й культури, що об’єктивується у мовних одиницях (метафорах, фразеологізмах тощо). Цей зіставний аналіз дає змогу встановити чинники, які визначають особливості мовленнєвої поведінки й менталітету лінгвокультур, що вивчаються. Такі лінгвокультурні розбіжності є, як відомо, значною проблемою теорії і практики перекладу, тому їх виявлення суттєво сприяє досягненню адекватності у перекладі. Відповідно, навчальна дисципліна «Зіставна лінгвокультурологія» має як теоретичний, так і прикладний характер.

Метою викладання навчальної дисципліни «Зіставна лінгвокультурологія» є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурних знань, органічно поєднуючи вивчення національної культури як чинника, що визначає світосприйняття народу, з філологічною метою – засвоєнням достатнього за обсягом активного лексичного матеріалу. Тому система сучасних лінгвокультурних знань включає (1) знання про специфіку мовних картин світу й відповідних особливостей мовної поведінки носіїв мови, (2) уміння щодо застосування набутих знань на практиці іншомовного спілкування і перекладу, (3) адекватний лінгвокультурологічний аналіз іноземної мови й мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Зіставна лінгвокультурологія» є:

– описати культурний простір двох та більше мов і культур крізь призму мови й мовлення;

- визначити специфіку культурного фону комунікативного простору кожної із зіставлюваних мов;

- встановити способи, якими кожна з мов втілює у мовних одиницях, зберігає та транслює культуру;

- виявити подібності й відмінності у втіленні в живій національній мові матеріальних культур і менталітету;

- розвивати лінгвокультурологічну компетенцію перекладача та набуття ним фонових знань, що необхідні під час вивчення іноземної мови;

- продовжити ознайомлення студентів із соціокультурним життям Великобританії, США, Німеччини, Австрії, Швейцарії на основі об’єктивації концептів за допомогою відповідних лексичних одиниць, зокрема фразеологізмів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- сутність зіставної лінгвокультурології;

- основні напрями зіставної лінгвокультурології;

- основні одиниці зіставної лінгвокультурології;

уміти :

- використовувати поняттєвий апарат зіставної лінгвокультурології;

- працювати з теоретичною літературою;

- визначати одиниці зіставної лінгвокультурології, види й характер лінгвокультурологічних одиниць і взаємовідношень між ними;

- виявляти специфіку зіставних лінгвокультурологічних досліджень;

- обґрунтовувати основні принципи зіставного лінгвокультурологічного дослідження;

- визначати об’єкт зіставних лінгвокультурологічних праць.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 годин / 3,5 кредитів ECTS.

Дисципліну викладає проф. Сізова К. Л.

 

Навчальна програма

Робоча навчальна програма

Курс лекцій

Методичні вказівки щодо практичних занять

Методичні вказівки щодо самостійної роботи