Історія

Своїм існуванням кафедра перекладу завдячує кафедрі іноземних мов, яка у 2000 році здійснила перший прийом студентів і протягом наступних трьох років готувала студентів за узгодженим з Міністерством освіти і науки України навчальним планом. Організаційну та методичну роботу вела завідувач кафедри іноземних мов кандидат філологічних наук, доцент Нінель Ігорівна Конюхова.

З метою поліпшення організації навчального процесу та якості фундаментальної підготовки фахівців та, враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо акредитації напрямів і спеціальностей, 5 червня 2003 року на факультеті менеджменту наказом ректора Кременчуцького державного політехнічного університету № 114-1 створюється випускова кафедра перекладу, яка здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів. Своїм становленням кафедра завдячує першій завідувачці – кандидату філологічних наук, доценту Олені Володимирівні Фадєєвій.

На сьогодні кафедра перекладу є структурним підрозділом факультету права, гуманітарних і соціальних наук і здійснює підготовку професійних філологів і перекладачів з англійської та німецької мов за спеціальністю 035 Філологія і спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) за двома освітніми програмами на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. Протягом останніх десяти років студенти кафедри опублікували понад 80 одноосібних наукових публікацій і 60 – у співавторстві зі своїми науковими керівниками, здобули три перемоги у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Германські мови (англійська, німецька)» та «Переклад», одну – у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Філологія» та одну – у стипендіальній програмі «Завтра.UA», здійснювали перекладацький супровід зустрічей з іноземними делегаціями, які прибувають з візитами до університету. Кафедра перекладу є співзасновником Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 Філологія, що, починаючи з 2020 року, проводиться на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Студенти кафедри проходять перекладацьку практику на провідних потужних підприємствах міста й області, де нерідко залишаються працювати після завершення навчання. Наші випускники будують успішну кар’єру у ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ТОВ «Науково-виробниче об’єднання Авіа», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», компанії «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укртатнафта», ТОВ Нестле Україна. Часто-густо вони самі стають роботодавцями як засновники центрів із вивчення іноземних мов та бюро перекладів у низці міст Наддніпрянської України.

Викладачі й студенти кафедри перекладу працюють і здобувають освіту в комфортних лекційних аудиторіях та таких спеціалізованих аудиторіях із мультимедійним обладнанням та персональними комп’ютерами з необмеженим доступом до мережі Internet як комп’ютерна лабораторія, відеоклас, лінгафонний кабінет тощо.

Протягом останніх десяти років

• докторську дисертацію захистив Костянтин Іванович Мізін і здобув вчене звання професора,

• кандидатську дисертацію захистила Юлія Олександрівна Артеменко, яка пройшла власний шлях на кафедрі, починаючи з посади лаборанта,

• кандидатську дисертацію захистила Олена Олександрівна Пономаренко – випускниця кафедри 2010 року,

• викладачі кафедри видали три монографії, шість навчальних посібників і близько 200 наукових праць – статей у фахових виданнях України та іноземних виданнях, тез доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях, присвячених дослідженню актуальних питань філології, германістики, перекладознавства, методиці викладання іноземних мов,

• викладачі кафедри стали активними членами Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

• кафедра є співзасновником міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства», яка проводиться на факультеті права, гуманітарних та соціальних наук, постійним співорганізатором секції факультету права, гуманітарних та соціальних наук при проведенні Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», постійним співорганізатором секції факультету права, гуманітарних та соціальних наук при проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї Академіка Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти й науки».

Викладачі кафедри інтернаціоналізують власну наукову і викладацьку діяльність, беручи активну участь у роботі міжнародних конференцій, написанні колективних монографій, програмах академічної мобільності й розвитку лідерського потенціалу разом із колегами з університету Абертей (м. Донді, Сполучене Королівство) та Вищої школи Європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовице, Чехія), центру Німецької культури “Wiedergeburt” за підтримки Гете-Інституту тощо, а також системно підвищуючи власну кваліфікацію через участь у програмах міжнародного стажування.